Home/Thông Báo/Phiếu đăng ký dự tuyển năm học 2023-2024

Thông Báo

Trường mẫu giáo Hải Cảng

Phiếu đăng ký dự tuyển năm học 2023-2024

mnhaicang 15/06/2023 Lượt xem: 25


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

Kính gửi: Trường mầm non/mẫu giáo:………………………………………

Họ và tên trẻ:……………………………………………………………………….
Số định danh cá nhân:…………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:…………………….Nơi sinh:…………………………………..
Dân tộc:……………………….………… Quốc tịch:………………..………………..
Nơi thường trú:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Nơi ở hiện tại:..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe của trẻ: ..……………………………………………………………
Họ và tên cha:…………………………………………………Tuổi:…………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………………………………………………………….
Họ và tên mẹ:…………………………………………………Tuổi:…………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………………………………………………………….

Gia đình cam đoan các thông tin kê khai trên là chính xác và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường./.

Ngày……….tháng……….năm………….

Người đăng ký
(cha/mẹ hoặc người giám hộ ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
– Bản sao Giấy khai sinh;